VEDTEKTER for BRENNLI Hytteeierforening

1)  FORMÅL

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes felles rettigheter og interesser overfor grunneiere, Sigdal kommune og andre offentlige myndigheter.

Hytteeierforeningen skal også bidra tll å gjøre området attraktivt for alle, samt utvise godt miljøvern.

2) MEDLEMSKAP

Rett til medlemskap har den som har hjemmelsrettighet til fritidseiendom, utskilt fra  Nedalen Sameie  DA, Gnr. 122, bnr 1.  Hver eiendom/hytte har et medlemskap og en stemme ved årsmøte. Hjemmelshaver kan representeres av ektefelle/samboer/særbo, også disse er valgbare ved årsmøte.

Myndige barn kan representere med fullmakt, men er ikke valgbare.

Alle har plikt til medlemskap, og deltagelse i foreningen i.h.t. kjøpekontraktens pkt. 9.

Ved eierskifte plikter medlemmet å varsle styret, og informere ny eier om pliktig medlemskap i foreningen. Medlemmene holdes oppdatert om foreningens aktivitet via egen internettside : www.brennli.com

3) STYRET

Foreningen ledes av et styre bestående av 5 medlemmer, og er beslutningsdyktig med minst 3 fremmøtte styremedlemmer til lovlig innkalt styremøte.

Styret består av : Leder, Nestleder, Kasserer, Sekretær og 1 styremedlem.               

Styret velges for 2 år og trer i kraft etter valget på årsmøtet.

Hvert av feltene:  A - B/C og D bør være representert med minst et medlem i styret.

Leder,Sekretær og Kasserer velges i år med oddetall Nestleder og Styremedlem i år med partall, slik at ikke hele styret skiftes ut samtidig. Det gis mulighet til gjenvalg, men ikke for mer enn 2 perioder sammenhengende. Et styremedlem som har sittet 2 perioder kan heller ikke etterfølges av ektefelle/samboer/særbo. Valg av styre foregår på årsmøtet, og alle medlemmer er pliktig til å motta valg. Alle besluttninger krever alminnelig flertall. I saker hvor styret ikke oppnår flertall, skal saken tas opp til avstemming i årsmøte,evt. i ekstraordinært årsmøte.

Styremøter avholdes når styrets leder finner det nødvendig, eller hvis et flertall av styremedlemmene forlanger det. 

Styret kan også foreslå opprettet undergrupper ved spesielle behov, og innkalle til medlemsmøte dersom de finner det nødvendig. Alle møter bekjentgjøres på foreningens nettsider minst 2 uker før møtet.

4) ÅRSMØTE

Årsmøtet er foreningens øverste organ. Det innkalles til årsmøte en gang i året.      

Årsmøtet legges til et tidspunkt hvor flest mulig av medlemmene forventes å kunne møte. (Vinterferie - Påske).

Innkalling til årsmøte skal  sendes medlemmene, enten elektronisk eller pr. post, og bekjentgjøres på foreningens nettside minst 3 uker før årsmøte avholdes.

Årsmøtet skal behandle årsmelding fra styret, regnskap, fastsette kontigenten og behandle innkomne forslag fra både styret og medlemmene.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må sendes skriftelig til styret, innen dato fremsatt i møteinnkallingen.

For å være stemmeberettiget må årets kontigent være betalt.

 

5) ØKONOMI

Hytteforeningens virksomhet finansieres av kontigenten som medlemmene betaler. Kontigenten for påfølgende år fastsettes på årsmøtet. Kasserer sender epost med påminnelse om innbetaling av kontigenten og betalingsfrist.

Foreningens styre kan ikke oppta lån eller på annen måte forplikte medlemmene økonomisk ut over kontigenten. Det opprettes  bankkonto hvor foreningens økonomi forvaltes. Ved hvert årsmøte legges fram et årsregnskap, som følger kalenderåret. Årsmøtet oppnevner 2 medlemmer til revisjon av regnskapet.

6) VEDTEKTSENDRINGER

Forandringer av vedtektene kan bare skje på årsmøtet. Forslag om vedtektsendringer må sendes skriftelig til styret minst 3 uker før årsmøtet.Til endring av vedtektene kreves 2/3 flertall av avgitte stemmer.

Oppløsning av foreningen kan bare besluttes på ordinært årsmøte, og når minst 3/4 av foreningens medlemmer stemmer for det. Slik avstemming skal skje skriftelig.

      Reviderte vedtekter trer i kraft ved foreningens  årsmøte  31.03-2018.

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

17.03 | 14:49

Det er lagt ut informasjon om årsmøte på nettsiden , under fanen INFORMASJON.

...
21.02 | 16:59

Takk for fine meldinger Ragnar 😊

...
27.12 | 10:16

Hei Ragnar! Takk for melding. I dag er 3. juledag. Her i lavlandet er det glatt.
Vet du noe om føret på veiene til hytta nå?
God jul og godt nytt år til

...
24.12 | 09:11

Nå er det ny brøyta og fint . God jul 🎅🤶

...
Du liker denne siden